ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

Terms and Conditions

1) กล่าวนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ Yovigator (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ yovigator.com) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Yovigator เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ และ/หรือซื้อสินค้า และ/หรือเพื่อการสื่อสารใด ๆ ตามกรอบที่ “โยวิเกเตอร์” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ Yovigator ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “โยวิเกเตอร์” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใด ๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ Yovigator เพื่อการใช้บริการใด ๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และ/หรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Yovigator แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Yovigator ทุกประการ

2) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3) เงื่อนไขทั่วไป

“โยวิเกเตอร์” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และ/หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ “โยวิเกเตอร์” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และ/หรือ ยกเลิก “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ใด ๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและ/หรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และ/หรือในจำนวนใด ๆ “โยวิเกเตอร์” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และ/หรือกระทำการในประการใด ๆ เพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้บริการนั้น ๆ ได้ตามที่ “โยวิเกเตอร์” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ใด ๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

  1. คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และ/หรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์
  2. แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
  3. ปล่อย Virus, Worm, Spyware, Computer Code, File หรือ Program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” และ เว็บไซต์
  4. Scrape, Spider, ใช้ Robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และ/หรือ “บริการ”

4) ข้อสนเทศทั่วไป

“โยวิเกเตอร์” จะไม่รับผิดชอบต่อการตอบโต้และ/หรือให้ข้อมูลใด ๆ ต่อกันและกันระหว่าง “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” โดยเพียงลำพัง “โยวิเกเตอร์” ไม่มีพันธะสัญญาหรือหน้าที่ใด และ/หรือในสถานะใด ๆ ในทางกฎหมายและ/หรือธุรกิจ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทใด ๆ, การสูญเสีย, และ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นจากการกระทำของ “ผู้สอน” โดยลำพัง “โยวิเกเตอร์” เป็นผู้ประสานงานและเสนอแนะข้อมูลใด ๆ ระหว่างตัวผู้สอนและผู้ใช้บริการ เนื้อหาของ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากผู้สอนโดยอิสระในทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ “โยวิเกเตอร์” ไม่มีพันธะใด ๆ ต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาของ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ไปใช้ “สินค้า” และ/หรือ ”บริการ” อาจมีการแนะนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 “โยวิเกเตอร์” ไม่ได้ควบคุมและไม่ได้สนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

5) การใช้งาน

“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “โยวิเกเตอร์” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและ/หรือทางผลประโยชน์ในประการใด ๆ

6) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

“ผู้ใช้บริการ” ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของ “สินค้า”และ/หรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และ/หรือ “บริการ” นั้น ๆ  ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” นี้แล้ว

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใด ๆ และ/หรือนำเข้าซึ่งข้อความใด ๆ และ/หรือภาพประกอบใด ๆ และ/หรือข้อความโฆษณา และ/หรือจดหมายลูกโซ่ และ/หรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและ/หรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใด ๆ และ/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใด ๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และ/หรือเผยแพร่ในประการใด ๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “โยวิเกเตอร์” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใด ๆ

“ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใด ๆ จาก “ผู้สอน” และ/หรือ ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ

“ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และ/หรือใช้ร่วมได้

7) การสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและ/หรือซื้อสินค้าได้

“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “โยวิเกเตอร์” โดยการพิจารณาของทีมงาน “โยวิเกเตอร์” ถือเป็นที่สิ้นสุด

“ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง “โยวิเกเตอร์” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

8) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “โยวิเกเตอร์” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า”และ/หรือ”บริการ”เท่านั้น

9) การยกเลิกการให้บริการ

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ในข้อใด ๆ “โยวิเกเตอร์” สามารถเพิกถอนและ/หรือระงับการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “โยวิเกเตอร์” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

10) นโยบายการคืนเงิน

หาก “ผู้ใช้บริการ” เกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการคอร์สออนไลน์ และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน “ผู้ใช้บริการ” สามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ yovigator@gmail.com

ทั้งนี้ “โยวิเกเตอร์” ขอสงวนสิทธิงดการคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้

  1. “ผู้ใช้บริการ” ไม่ทำการแจ้งขอเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากวันที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทำการชำระเงิน
  2. “ผู้ใช้บริการ” เริ่มรับชมวิดีโอไปแล้วเกิน 20% ของวิดีโอทั้งหมดในคอร์สออนไลน์นั้น
  3. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ “ผู้ใช้บริการ” เอง
  4. “ผู้ใช้บริการ” ได้รับของสมมาคุณและ/หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากคอร์สออนไลน์นั้นไปแล้ว (กรณีที่คอร์สออนไลน์นั้นมีของสมนาคุณและ/หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ)
[]